İletişim

LLC “Zahidni Perspektifleri Lviv”

Merkez ofisi

04080 Kiev  Sokak. Vikentiya Khvoyka, 21, ofis 1316

Tel. +38 050 135 35 13
       +38 097 190 63 85

a.sukhorukov@wpl.com.ua

LLC “Zahidni Perspektifleri Lviv”

79024  Lviv, Sokak Promyslova, 27

Tel. (094) 810 14 37

Tel.(067) 675 48 89 Lviv

info@wpl.com.ua

 

LLC “Zahidni Perspektifleri Lviv”

Kharkov temsilcisi

+38 095 680 16 34

shidregion@wpl.com.ua