İletişim

LLC “Zahidni Perspektifleri Lviv”

Merkez ofisi

04080 Kiev  Sokak. Vikentiya Khvoyka, 21, ofis 1316

Tel.(073) 172 16 84

 

 

LLC “Zahidni Perspektifleri Lviv”

79024  Lviv, Sokak Promyslova, 27

Tel. (094) 810 14 37

Tel.(067) 675 48 89 Lviv

info@wpl.com.ua